دسته بندی موضوعی

تاریخچه


بر اساس مصوبه هيأت امناي محترم بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در سال 1380 هلدینگ تحقيق و توسعه دانشمند ايجاد و تشكيل گرديده و متعاقباَ مجله دانشمند (مؤسسه دانشمند) در آن ادغام گرديد. مؤسسه تا مورخ  88/05/20 به عنوان يكي از حوزه هاي واحد اصلي بنياد تحت ضوابط و چارچوب اساسنامه مصوب رياست محترم بنياد  ، اداره مي گرديد  .  پس از آن هلدینگ تحقيق و توسعه دانشمند در تاريخ 88/05/21 تحت شماره 24533 در اداره كل ثبت شركتهاي تهران، به ثبت رسيد.