دسته بندی موضوعی

شبکه تحقیق و توسعه


این شبکه به منظور تسهیل روند تجاری سازی ایده ها و اختراعات، با جمع آوری اطلاعات و ایجاد ارتباط چند سویه بین ارکان فرآیند تجاری سازی یعنی عرضه کنندگان فناوری (شامل مخترعین، شرکت های دانش بنیان، نخبگان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و ....) و متقاضیان فناوری ( بنگاه های صنعتی، معدنی، کشاورزی و معدنی، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و ...) زمینه مناسب تعامل بین طرفین را فراهم می آورد.

دانش و فناوری در فضای کسب و کار امروز پایه مزیت رقابتی و برتری در بازار است. با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالا دستی محسوب می شود، دانش محوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از 10 مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد.بنابراین به منظور دستیابی به اهداف و برنامه های بالادستی و فراهم نمودن توسعه دانش و نوآوری، سیاست های یکپارچه در فعالیت های تحقیق و توسعه،ایجاد هم افزائی در بهره برداری مشترک از امکانات و تسهیلات فنی گروه شبکه تحقیق و توسعه در موسسه دانشمند تشکیل شده است.

اهداف و نتایج شبکه تحقیق و توسعه به شرح زیر می باشد:

  • یکپارچگی و انسجام در مدیریت شبکه های تحقیق و توسعه گروه های مختلف

  • ایجاد بستری مناسب برای توسعه فناوری و پروژه های دانش بنیان

  • هدف مند سازی تحقیقات و کاربردی نمودن پژوهش های انجام شده و جلوگیری از تحقیقات تکراری

  • ایجاد جریان جامع و بانک اطلاعاتی و به اشتراک گذاری منابع علمی بین شرکت های صنعتی

  • نظارت بر فرایند های تحقیقاتی

  • برقراری ارتباط صنعت با مراکز پژوهشی و اجرایی و دانش بنیان