دسته بندی موضوعی

سامانه شرکت های دانش بنیان (توسعه دانش بنیان سینا)


هلدینگ دانشمند با توجه به اهداف :

  1. کشف فرصت‌های داخل مجموعه بنیاد، داخل و خارج  از کشور
  2. شناسایی مسئله های شرکت های تابعه مجموعه بنیاد از یکرو و شناسایی نخبگان،شرکت‌های دانش بنیان در خارج از مجموعه بنیاد و ایجاد ارتباط بین نیاز‌های بنیاد با ارائه دهنده‌گان راه حل برای مسائل آنها
  3. شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان متناسب با زنجیره ارزش گروه شرکت‌های بنیاد جهت همکاری و ارتقاء خانواده بنیاد

از نخبگان، دانشمندان، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و نوآوران که تمایل به همکاری با مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارند جهت ثبت طرح‌های پیشنهادی خود در سامانه موسسه دعوت به عمل می آورد.