دسته بندی موضوعی

سامانه دانشجویان بورسیه


این سامانه مربوط به کلیه درخواست ها و خدمات الکترونیکی هلدینگ دانشمند به دانشجویان بورسیه می باشد. در این سامانه امکاناتی برای کاربران و دانشجویان بورسیه فراهم شده است که کلیه در خواست های مربوط به اشتغال و یا همکاری در پایانه نامه ها را می توانند پیگیری نمایند. همچنین برای دانشجویان امکانات به روز رسانی رزومه ها و کلیه اطلاعات فردی و تماس و ارتباطی نیز فراهم آمده است.

 

کارکنان محترم دانشمند نیز از شبکه داخلی با این لینک می توانند وارد سامانه شوند.