دسته بندی موضوعی
گزارش تصویری نشست مدیرعامل مؤسسه دانشمند با مدیران شبکه های تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

گزارش تصویری نشست مدیرعامل مؤسسه دانشمند با مدیران شبکه های تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

DSC 38

DSC 20

 

DSC 3 

 

 DSC 18

 

DSC 7

 

DSC 29

 

DSC 0041

 

DSC 50

 

DSC 52