دسته بندی موضوعی

مجمع عمومی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1396 هلدینگ دانشمند

مجمع عمومی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1396 هلدینگ دانشمند برگزار شد.
DSC 15

مجمع عمومی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1396 هلدینگ دانشمند برگزار شد.

 

DSC 0001 edited

 

 

DSC 0014