دسته بندی موضوعی
بازدید دکتر محمود گلزاری از دانشمند

جوان باوری و جوان یاوری در دانشمند مشهود است

300

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشمند، دکتر محمود گلزاری در بازدید از مؤسسه دانشمند تأکید کرد:

جوان باوری و جوان یاوری در این مجموعه مشهود است.

آقای سعیدی کیا از مدیران پاکدست جمهوری اسلامی هستند و از این نظر که به مدیریت جوانان درمجموعه دانشمند اعتماد کرده اند، بیانگر روحیه ولایتمداری ایشان است.