دسته بندی موضوعی

سامانه مناقصات و مزایده ها (نیازهای فناورانه)


توجه:

کارکنان محترم دانشمند نیز از شبکه داخلی با این لینک می توانند وارد پنل مدیریتی شوند و همچنین جهت ورود به سامانه مناقصات با این لینک می توانند وارد سامانه شوند.