دسته بندی موضوعی
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد خدمات چاپ نشریات شامل( لیتوگرافی، چاپ و صحافی) خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. از واجدین شرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاعات تکمیلی حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی از طریق سایت مؤسسه به آدرس Daneshmandins.com  و یا به‌نشانی تهران: بزرگراه رسالت غرب، تقاطع بزرگراه آفریقا، مجموعه مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان آموزش، طبقه اول مراجعه نموده و پس از تکمیل اسناد نسبت به ارسال آنها در پاکت دربسته اقدام نمایند.

هزینه آگهی مناقصه به‌عهده برنده بوده و مؤسسه در قبول یا رد تمام یا برخی پیشنهادات مختار است.

مدارک لازم برای شرکت در مناقصه چاپ نشریه دانشمند

1-      لزوم ارائه فاکتور و کد اقتصادی معتبر به همراه آخرین آگهی تغییرات و آگهی تاسیس شرکت و مدارک شناسایی صاحبان امضای مجاز، طبق روزنامه

2-    تکمیل فرم قرارداد خرید کاغذ به همراه مهر و امضاء آن

3-    واریز مبلغ 50،000،000 ريال ( معادل پنجاه میلیون ريال) به حساب 1-131832-816-124 بانک سینا نزد شعبه بنیاد بنام مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند بابت شرکت در مناقصه

4-    در صورت اعلام برنده و عدم انعقاد قرارداد تمامی سپرده به‌حساب جاری فوق ‌الذکر به نفع مؤسسه ضبط می‌گردد.

5-     برنده موظف به‌پذیرش کلیه مفاد فرم مناقصه منعقده فیمابین و نیز قرارداد فوق‌الذکر بوده و ملزم به اجرای آن خواهد بود.

6-    ظرف ده روز پس از اعلام توسط موسسه برنده می‌باید اقدام به امضای قرارداد نماید. در غیر این صورت تمامی سپرده‌ ضبط و برنده دوم اعلام خواهد شد. برنده دوم مکلف است ظرف ده روز پس از اعلام مؤسسه نسبت به امضاء قرارداد اقدام کند. در غیر این صورت مطابق برنده اول با او رفتار خواهد شد. در خصوص نفر سوم نیز همین روش اعمال خواهد شد.

7-   حداکثر زمان عودت سپرده شرکت کننده در مناقصه بجزء نفرات اول، دوم و سوم حداکثر 15 روز پس از برگزاری جلسه مناقصه پرداخت خواهد شد.

توجه: پرداخت هزینه آگهی مناقصه به‌عهده برنده می‌باشد.

 


تگ

موضوعات