فراخوان طرح های فناورانه

خانواده دانشمند

نویسش توانیتو سامانه یکپارچه دیار بومرنگ مپ سامانه های جامع و یکپارچه اندیشه نگار نفت آزمایان ژرف اندیش ستارگان نوآور سپهر پارس شرکت مهندسی برق و الکترونیک مهار سیستم

روند پذیرش در خانواده دانشمند

ثبت طرح کسب و کار
بررسی درخواست
ارائه اولیه
ارائه مستندات تکمیلی
راستی آزمایی و ارزشگذاری
عقد قرارداد و سرمایه گذاری
یکی از اهداف ما در دانشمند، سرمایه گذاری هوشمند در شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و حمایت از جوانان مستعد و صاحب ایده است